Jímky
Septiky a žumpy
Vodoměrné šachty
Zakázková výroba
Auto-Moto plasty

Zemní pískové filtry

Naše certifikované pískové filtry jsou plastové nádrže navržené dle ČSN 75 6402. Vyrábíme je z kvalitního českého 100% polypropylenu. Uvnitř filtru je vtokové rozdělovací potrubí s odvětráváním a výtokové sběrné potrubí s kontrolním komínkem.

Použití:

Pískový filtr slouží k dočišťování odpadních vod odtékajících z tříkomorového septiku nebo čistírny odpadních vod. Pískový filtr je vhodné použít především v místech, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu čistění vody. Pískový filtr se nepoužívá v lokalitě se spodní vodou! Filtr pracuje na principu samovolného protékání, kdy odpadní voda z rozvodového vtokového potrubí (obsypaného štěrkem frakce 8/16 a 16/32) protéká na vlastní filtrační náplň praného písku frakce 2/4 mm, který se postupně zanese vrstvou biomasy, ta přispívá k procesu čištění. Vyčištěná voda poté odtéká sběrným potrubím, které je umístěno na dně pískového filtru a je obsypáno štěrkem. Takto vyčištěnou vodu lze odvádět do dešťové kanalizace, vodoteče, trativodu nebo použít jako zálivku na zahradu.

Účinnost:

Septik (ČOV) + certifikovaný zemní filtr snižuje hodnoty BSK5 až o 90 % a NL až o 85 %

Usazení pískového filtru:

Zemní pískový filtr je řešen jako samonosný. Pískový filtr se osazuje do vyhloubené jámy na připravenou železobetonovou základovou desku o tloušťce 10-15 cm. Po usazení filtru připojíme vtokové a výtokové potrubí. Pískový filtr se zvenčí obsypává zeminou a současně plní náplní (štěrk, písek, štěrk). Současně proto, aby nedošlo k deformaci stěn. Po dokončení obsypu se filtr zakryje geotextílií a zasype požadovanou vrstvou zeminy, která se zatravní. Celá plocha nad zemním filtrem je pochozí. Geotextílii také vkládáme mezi vrstvy náplně, aby nedocházelo k mísení jednotlivých složek.

Údržba pískového filtru:

Údržba pískového filtru není nikterak náročná. Postačí pouze nahodile provádět vizuální kontrolu odebraného vzorku vyčištěné odpadní vody přes kontrolní komínek. Je-li kvalita čištění nedostatečná, doporučujeme výměnu náplně pískového filtru. Při dodržení správné velikosti septiku a filtru je životnost náplně až 15 let.

K pískovému filtru dodáváme protokol o zkoušce těsnosti, prohlášení o shodě výrobku a podrobný návod k instalaci a usazení.


Galerie:


Ceník pískových filtrů:

Pro objednávky volejte: +420 775 286 886, nebo pište na e-mail: pesek-plastservis@seznam.cz
Dopravu zajistíme dle dohody.

Typ Počet obyvatel Výška Šířka Délka Cena
Filtr F-1 3-5 120 cm 120 cm 300 cm 19.100,-
Filtr F-2 5-7 120 cm 120 cm 350 cm 22.900,-
Filtr F-3 7-9 120 cm 120 cm 400 cm 24.900,-
Filtr F-4 9-15 120 cm 150 cm 600 cm 28.200,-

Náplň filtru (písek/štěrk/geotextílie) není součástí dodávky.
Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.